Class Info

                                                         Spirit Class Information

                                                                                                   Cottonwood Heights Recreation Center (7500 S. 2700 E.)

                                                                                                  Ages-Class Name-Day-Time

                                                                                             2nd – 3rd grade        Junior Spirit          Wednesdays   5:15 – 6:15 pm

                                                                                              4th – 5th grade  Young Teen Spirit   Wednesdays  5:15 – 6:15 pm

                                                                                                    Dimple Dell Fitness & Recreation Center (10670 S. 1000E.)

                                                                                                    Ages-Class Name-Day-Time

                                                                                              3 years – 1st grade    Tiny Spirit          Tuesdays  4:00 – 5:00 pm

                                                                                               2nd – 3rd grade        Junior Spirit        Tuesdays  5:00 – 6:00 pm

                                                                                               4th – 5th grade  Young Teen Spirit  Tuesdays  5:00 – 6:00 pm

                                                                                               6th – 8th grade          Teen Spirit          Tuesdays  6:00 – 7:00 pm

                                                                                               9th grade and up      Senior Spirit        Tuesdays  6:00 – 7:00 pm

 

Sign Up Now!

 

*TUMBLING ONLY classes offered through Cottonwood Heights Tumbling

http://CottonwoodHeightsTumbling.com Phone 801-480-0877